Blog

Confidențialitatea și intimitatea în psihoterapie

Codul Etic al Federației Române de Psihoterapie se aplică activităților profesionale, științifice sau educaționale ale psihoterapeuților, întreprinse în diverse contexte, cum ar fi cel interpersonal direct sau intermediate prin poștă, telefon, internet sau alte transmisii electronice.

Unul dintre cele mai importante standarde etice ale profesiei de psihoterapeut vizează confidențialitatea și se referă la următoarele aspecte:

1    Păstrarea confidențialității

Psihoterapeuții au obligația fundamentală de a lua toate măsurile de precauție posibile pentru a proteja informațiile confidențiale, obținute sau stocate în orice formă.

2    Discutarea limitelor confidențialității

(a) Psihoterapeuții discută cu persoanele (inclusiv, în măsura în care este posibil, cu persoanele care sunt incapabile, din punct de vedere legal, de a-și da consimțământul informat, precum și cu reprezentanții lor legali) și organizațiile cu care stabilesc o relație științifică sau profesională (1) limitele confidențialității și (2) modalitățile previzibile în care vor fi folosite informațiile aflate din terapie.

(b) În afara cazului în care nu este posibil sau este contraindicat, discutarea confidențialității are loc la începutul relației, precum și după aceea, dacă apar noi circumstanțe care impun acest lucru.

(c) Psihoterapeuții care oferă servicii, produse sau informații prin intermediul transmisiei electronice, își informează clienții/pacienții despre riscurile pentru intimitate și de limitele confidențialității.

3    Înregistrările

Înainte de a înregistra voci sau imagini ale persoanelor pe care le au în terapie, psihoterapeuții trebuie să obțină permisiunea din partea celor în cauză sau a reprezentanților lor legali.

4    Minimizarea intruziunilor în intimitate

(a) Psihoterapeuții includ în rapoartele sau prezentările scrise sau orale numai acele informații care sunt strict necesare scopului pentru care comunicarea respectivă are loc.

(b) Psihoterapeuții discută informațiile confidențiale aflate ca urmare a muncii lor numai în scopuri științifice și profesionale adecvate și numai cu persoane interesate în materie, luând măsuri de asigurare a anonimatului clientului/pacientului.

5    Dezvăluirile

(a) Psihoterapeuții pot dezvălui informații confidențiale numai cu consimțământul clientului organizațional, clientului/pacientului individual, sau persoanei autorizate legal să îl reprezinte, asumându-și și responsabilitatea posibilelor consecințe.

(b) Psihoterapeuții pot dezvălui anumite informații confidențiale fără consimțământul persoanei numai în cazul în care păstrând confidențialitatea s-ar pune în pericol viața sau integritatea clientului/pacientului, terapeutului sau a altor persoane.

6    Consultul interdisciplinar

Atunci când se consultă cu colegi, (1) psihoterapeuții nu dezvăluie informații confidențiale care, în mod obișnuit, ar putea duce la identificarea clientului/pacientului, participantului la studiile de cercetare sau a organizației cu care au o relație confidențială, în afara cazului în care au obținut în prealabil consimțământul persoanei sau organizației sau a situației în care dezvăluirea nu poate fi evitată, și (2) psihoterapeuții dezvăluie numai informațiile strict necesare îndeplinirii obiectivului vizat.

7    Folosirea informațiilor confidențiale în scop didactic sau cu alte scopuri

Psihoterapeuții nu dezvăluie în lucrările sau prezentările lor, sau în orice altă formă de mediatizare, informații personale pe care le-au obținut în cursul activității lor și care pot permite identificarea clienților/pacienților, studenților, participanților la studiile de cercetare, clienților organizaționali sau altor beneficiari ai serviciilor lor, în afara cazurilor în care (1) iau măsurile necesare pentru a ascunde identitatea persoanei sau organizației, (2) persoana sau organizația și-a dat consimțământul în scris.

Comments for this post are closed.